font-for-print-ver

Nausicaa zet zich in voor de Oceaan

De wereldoceanen zijn met elkaar verbonden en vormen zo één oceaan, een immens gemeenschappelijk gebied, waarvoor ieder de verantwoordelijkheid draagt. Sinds de oprichting heeft Nausicaa het streven om de mensen te sensibiliseren over duurzame ontwikkeling en zet zij zich in om bij te dragen aan het behoud van de Wereldoceaan.Voor de toekomst van de Blauwe Planeet telt elk van onze handelingen!

Nausicaa, het ontdekkings- en educatiecentrum voor het zeemilieu

Nausicaa organiseert, sinds de opening in 1991, concrete acties om het grote publiek bewust te maken van het zeemilieu. Dit doet zij onder andere door middel van exposities, speciale evenementen die de nadruk leggen op de noodzaak tot collectief handelen, en ontmoetingen met deskundigen op het gebied van de zeewereld.

Nausicaa, lid van het Wereldoceaannetwerk

Lid van de WereldoceaannetwerkNausicaa is, als oprichter van het Wereldoceaannetwerk, al grotendeels betrokken bij diverse grootscheepse internationale acties.

Nausicaa, lid van de IUCN

Lid van de IUCNSinds november 2006 kreeg het Nationaal Zeecentrum Nausicaa de status van lid van de Union Mondiale pour la Nature (Mondiale Unie voor de Natuur) (IUCN), een mondiale organisatie die de status van waarnemer kreeg bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze Mondiale Unie stelt hulp van experts uit de hele wereld ter beschikking aan talrijke landen die milieuvriendelijke activiteiten wensen te ontwikkelen. Door dit lidmaatschap te verlenen, erkent de Unie de inzet van het Nationale Zeecentrum als Bewustwordingscentrum voor het zeemilieu. Bovendien zet Nausicaa zich in om de milieuactiviteiten van de IUCN te ondersteunen en op zich te nemen, en de Unie te laten delen in haar kennis van het zeemilieu. 

Door het lidmaatschap van de Unie versterkt Nausicaa haar streven om op alle niveaus te handelen om de bewustwordingsboodschap bij zoveel mogelijk mensen te brengen.

 

Nausicaa EN ACCOR

Lid van de groep ACCORNausicaa en de groep ACCOR werken al enkele jaren samen om het publiek bewust te maken van het zeemilieu.

Het toerisme is tegenwoordig een van de grootste industrieën ter wereld en de toekomst ervan is ook afhankelijk van de milieukwaliteit op de gepromote bestemmingen.

Nausicaa en ACCOR hebben dit goed begrepen en dragen, door iedereen hierover te sensibiliseren, bij aan het duurzaam houden van deze activiteit. In het toerisme telt immers elk van onze handelingen zodat onze vakantieoorden niet jaar na jaar beschadigd raken. Alleen dankzij een welbegrepen beheer van de ontwikkeling van deze sector en dankzij het respect van ieder van ons voor het zeemilieu, zal dit mogelijk zijn.


Op de pilotlocatie van Sofitel Hurghada, aan de Rode Zee in Egypte, heeft ACCOR ervoor gekozen deze dimensie volledig te integreren door bewustwordingsactiviteiten omtrent het zeemilieu te bieden en door zijn klanten aan te sporen enkele eenvoudige maar essentiële adviezen te volgen.

Om nog lang van de zee en haar rijkdommen te kunnen genieten, haar beter te begrijpen om er meer van te houden en om haar spelenderwijs te leren respecteren, werd er een compleet bewustmakingsactiviteitenprogramma omtrent het zeemilieu opgezet:

  • ToAlle geheimen van de zee zijn verzameld in een onthaal- en informatiecentrum: de Red Sea Corner.
  • Het Nausicaa -team heeft een rondleiding met gids in ondiepe wateren georganiseerd om de zee en haar rijkdommen te ontdekken, om haar bewoners, hun feeërieke kleuren en hun talrijke vormen te observeren. 
  • Activiteiten voor kinderen rond het thema de zee: ateliers, spellen, pootje baden om dingen te ontdekken, boottochten op zee... dit staat allemaal op het programma.
  • Er wordt per verblijf één dag voor de zee gereserveerd. Deze dag is een echt feest met animaties voor iedereen over dit thema.
  • Een activiteitenbeschrijving in het hotel en de kamers.

De Zee is kwetsbaar. Omdat elk jaar miljoenen mensen de zee ontdekken, is zij plaatselijk beschadigd geraakt. Omdat elk jaar miljoenen mensen de zee ontdekken, telt elke handeling.

Meer Info

Nausicaa, het CNPMEM, het OFIMER en FINDUS: voor een duurzame visserij

Op woensdag 2007 besloten vier partnerorganisaties die de gehele keten van producent tot consument beslaan (het CNPMEM, het OFIMER, Nausicaa en FINDUS) voor de eerste keer in Frankrijk hun krachten te verenigen voor een duurzame visserij.

Het concept "Verantwoorde visserij - Duurzame ontwikkeling" werd op initiatief van de FAO in 1995 naar voren gebracht. Sindsdien tracht de hele keten te voldoen aan de criteria van deze organisatie van de Verenigde Naties.

Nu is voor alle partners in de visserijsector de noodzaak gebleken om de sinds enkele jaren toegepaste ontwikkelingsmethoden voor het behalen van de duurzaamheiddoelstellingen in de visserij, te doen erkennen.

Deze erkenning kan niet bestaan zonder de consument, die niet alleen een passieve maar ook een actieve rol moet hebben in deze ontwikkelingsmethoden, en ook niet zonder verantwoord consumeren.

De ecocertificering is het trefpunt van "verantwoorde visserij en duurzame ontwikkeling" en "verantwoord consumeren".

De door de vier organisaties (CNPMEM, OFIMER, NAUSICAA en FINDUS)  sinds enkele maanden gevoerde discussie over ecocertificering heeft, met de kandidaatstelling van meerdere visserijonderdelen, tegenwoordig een eerste fase bereikt.

De kandidaten zijn:

  • Met korven gevangen schaaldieren
  • Bretoense sardienen
  • Langoesten uit Corsica,
  • Sint-jacobsschelpen
  • Langoustines uit de Golf van Biskaje.

De erkenning van deze proactieve methoden is een krachtig signaal dat de sector wenst af te geven. Het verlenen van milieukeurmerken is een van de middelen ter erkenning van ontwikkelingsmethoden van verantwoorde visserijonderdelen (die niet allemaal een keurmerk zullen krijgen, maar waarvan de ontwikkeling gestimuleerd moet worden).

Dit initiatief is bedoeld om op Europese schaal te worden gedeeld en verspreid.

Kopenhagen 2009 : Nausicaa zet aan tot verder onderhandelen

Lid van de COP15Van maandag 7 tot vrijdag 18 december 2009 werd in Kopenhagen, DENEMARKEN, de 15e jaarlijkse Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP15) gehouden. Philippe VALLETTE (Algemeen directeur van Nausicaa en oceanograaf) en Manuel CIRA (Coördinator van  het Wereldoceaannetwerk) zijn net uit Denemarken teruggekomen en blikken terug op de hoofdrichtlijnen en de genomen besluiten inzake de oceanen en het onderwijzen van het publiek.

Wat zijn de uitdagingen van een dergelijk treffen voor de toekomst van onze Planeet en de mens?

De gedachte-uitwisselingen tijdens zulke conferenties zoals die in Kopenhagen zijn complex: er bestaan geen eenvoudige schema's. 192 Naties met evenveel verschillen en belangen waren er vertegenwoordigd. Voor Philippe VALLETTE (Algemeen directeur van Nausicaa en oceanograaf) en Manuel CIRA (Coördinator van het Wereldoceaannetwerk) begon COP15 met een overheersend optimisme. Vandaar dat Frankrijk en Europa verschillende voorstellen deden om de landen tot onderhandelingen aan te zetten. Frankrijk heeft bijvoorbeeld voorgesteld een fonds op te richten voor de meest kwetsbare landen.

Aan het einde van deze grote conferentie betreuren wij het mislukken van de onderhandelingen. Er werd geen enkele verplichting aangegaan hoewel de situatie urgent is, vooral voor de kleine eilandstaten. Alle landen richten zich op de conferentie MEXICO 2010, maar we moeten hopen dat de onderhandelingen vanaf nu verdergaan om dan een akkoord te kunnen bereiken.

Voor Nausicaa blijft er een andere teleurstelling. De oceaan en het onderwijzen van het publiek zijn haast geen onderwerp van klimaatconferenties. In 1997 werd in KYOTO enkel over de Oceaan gesproken als een bedreiging in verband met de stijging van de zeespiegel. Tegenwoordig staat de Oceaan iets meer op de agenda, maar hij heeft nog niet de centrale rol gekregen die hem toekomt. Het onderwijzen van het publiek zou ook het verschil kunnen maken: alleen de burgers al hebben een directe invloed op 50% van de broeikasgassenuitstoot.

De Oceaan, haast geen onderwerp van discussie

De oceaan reguleert de klimaten.

De uitstoot van CO2 die veroorzaakt wordt door onze activiteiten, is de hoofdoorzaak van de opwarming van het klimaat. De Wereldoceaan absorbeert ongeveer 30% van deze CO2. De plantaardige plankton produceert 70% van de zuurstof die we inademen.

De uitstoot van CO2 die veroorzaakt wordt door onze activiteiten, is de hoofdoorzaak van de opwarming van het klimaat. De Wereldoceaan absorbeert ongeveer 30% van deze CO2. De plantaardige plankton produceert 70% van de zuurstof die we inademen.

Het broeikaseffect veroorzaakt de opwarming van het klimaat en verwarmt de Oceaan die door een teveel aan kooldioxide verzuurd raakt.

Het onderwijzen van het publiek, haast geen onderwerp van discussie

Onze dagelijkse keuzes hebben een directe invloed op meer dan 50% van de broeikasgassenuitstoot.

Daarom hebben het Wereldoceaannetwerk, de World Association of Zoos and Aquariums en de European Union of Aquarium Curators (dierentuinen en aquaria leveren, met jaarlijks 700 miljoen bezoekers ter wereld, een bijdrage aan de rechtstreekse en educatieve uitwisseling) verschillende berichten doorgegeven aan de leiders die van maandag 7 tot vrijdag 18 december 2009 aanwezig waren in Kopenhagen.

"Een akkoord in Kopenhagen om de CO2-concentraties in de atmosfeer te reduceren zodat deze lager zijn dan 350 ppm, het gehalte dat ongevaarlijk wordt geacht, is het enige middel om de gemeenschap die op internationaal niveau belast is met het behoud, een reële kans te geven het negatieve effect van de klimaatverandering op de natuurlijke wereld van de oceanen te beheren.

Deze doelstelling kan worden bereikt dankzij gezamenlijke en onmiddellijke actie, wat essentieel is als wij de potentieel rampzalige gevolgen voor de mens en de rest van het dierenrijk willen voorkomen."

"Het ondersteunen, ontwikkelen en uitvoeren van programma's ter bevordering van het bewustwordingsproces bij het publiek omtrent de klimaatverandering en haar impact.

De informatie over de klimaatverandering toegankelijker maken voor het publiek en diens deelname aan de uitwerking van geschikte antwoorden stimuleren.

Ervoor zorgen dat in alle beleidsprojecten voor klimaatverandering, rekening gehouden wordt met het feit dat de oceanen en hun bronnen van levensbelang zijn voor de hele mensheid en dat iedereen niet alleen het recht heeft van deze bronnen gebruik te maken, maar ook de verantwoordelijkheid draagt voor hun behoud.

Rekening houden met de kwetsbaarheid van de kust- en eilandgemeenschappen ten opzichte van de negatieve impact van de klimaatverandering, en strategieën uitwerken om de effecten op de aangetaste streken en gemeenschappen te verminderen.

De noodzakelijke steun geven aan onderwijs- en bewustmakingsprogramma's voor het publiek zodat iedereen klaar is zich aan te passen aan de nefaste effecten van de klimaatverandering.

Met het oog op duurzame ontwikkeling, en volgens de doelstellingen van het Decennium van de Verenigde Naties inzake het onderwijzen van het publiek, het begrip duurzaamheid introduceren in de economische ontwikkelingsstrategieën. 

En wij zetten ons in om nog veel meer te bereiken...

Voor de toekomst van de blauwe planeet telt elk van onze handelingen.

Het Wereldoceaannetwerk"

Stemmen
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.