Publié le 23 augustus 2018

Het is onze missie en onze wens om al onze bezoekers 100% tevreden te houden tijdens de volledige duur van hun bezoek. De veiligheid van onze bezoekers is van het grootste belang en onze veiligheidsdienst, evenals ons onthaalpersoneel passen zich continu aan om te voldoen aan de regeringsaanbevelingen en om in te spelen op de eisen die inherent zijn aan de groei van Nausicaá. Al onze teams zijn opgeleid en gesensibiliseerd voor het evacueren of isoleren van het publiek bij kwaadwillige handelingen, brand of terroristische aanslagen.

Voor een optimaal verloop van het bezoek vragen wij het publiek om de instructies van ons bezoekersreglement nauwgezet te volgen. Dit reglement is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Article 1 : Algemene bepalingen

De uitvoering van dit reglement wordt verzekerd door het personeel dat bevoegd is om de bepalingen te doen naleven door aan de bezoekers instructies te geven. Bij niet-naleving van deze aanwijzingen en in het bijzonder als de vastgestelde inbreuken de veiligheid van goederen en personen in het gedrang brengen, zal Nausicaá nagaan of het nodig is om de overtreder/overtreders buiten te zetten.
De kassa’s sluiten anderhalf uur voor sluitingstijd van het Zeecentrum.

Het Zeecentrum is genoodzaakt om gedurende bepaalde periodes van het jaar de deuren te sluiten voor werken en onderhoud. Deze periodes staan vermeld op de website: www.Nausicaa.fr.

Bij een uitermate grote toeloop, bij problemen of elke mogelijke situatie die de veiligheid van goederen en personen in gevaar brengt, kan er worden besloten om de ticketverkoop gedeeltelijk op volledig op te schorten, om geen extra mensen meer toe te laten in het Zeecentrum of om het Centrum volledig of gedeeltelijk te sluiten op elk ogenblik van de dag, of ook om de openingsuren te wijzigen. In het kader van dit artikel kan er geen enkele terugbetaling van de toegangsprijs worden gevorderd.

Tickets en andere rechten worden niet omgewisseld en ook niet terugbetaald. Als er op de tickets/rechten veranderingen zijn aangebracht, kunnen ze worden herroepen of nietig worden verklaard. Zolang het ticket geldig is, moet het door dezelfde persoon worden gebruikt. Elk ticket geldt slechts voor één toegang. Bij het verlaten van het Zeecentrum en het opnieuw binnenkomen, moeten de bezoekers het hiervoor vereiste bewijs voorleggen (zie de openingsuren die hiervoor in aanmerking komen). Het doorverkopen van tickets ter plaatse en/of op internet of elders is verboden.

Er mag binnen het gebouw geen commerciële activiteit worden uitgevoerd zonder toestemming van Nausicaa.

a) Respect voor de omgeving

Breng geen graffiti, opschriften, merktekens, vlekken of beschadigingen aan binnen de muren van het Zeecentrum. Wie op heterdaad wordt betrapt, zal zonder aanspraak op terugbetaling van de toegangsprijs worden buitengezet. Het Zeecentrum kan stappen tot gerechtelijke vervolging ondernemen. Gooi niets in het water en houd er ook niets boven.

b)  Sociale regels

 • De bezoekers mogen niet lopen.
 • De bezoekers moeten in alle omstandigheden geschikte stadskleding dragen.
 • Voor het comfort van onze bezoekers is het strikt verboden te roken; ook het gebruik van elektronische sigaretten of andere producten die dampen is niet toegelaten binnen het Zeecentrum, zelfs niet in de open ruimten.
 • De bezoekers moeten voorrang geven aan mensen met beperkte mobiliteit op de plaatsen die aan deze laatsten voorbehouden zijn.
 • De bezoekers mogen anderen niet storen met luidruchtige activiteiten, zoals het luisteren naar de radio of een mp3-speler.
 • De bezoekers mogen niet spuwen in het water van de aquariums en ook niet op de vloer; ze mogen ook nergens kauwgom gooien.

c)    Veiligheid

 • Laat kinderen nooit zonder toezicht rondlopen; Nausicaá kan in dergelijke gevallen geenszins aansprakelijk worden gesteld. Bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar moeten worden vergezeld door iemand die 18 jaar is of ouder om het Zeecentrum te mogen bezoeken. Verdwaalde kinderen worden door een begeleider naar het onthaal in de hal van het gebouw gebracht.
 • Er mogen geen kinderwagens op de tribune bij de zeeleeuwen.
 • Ga niet met een kind in de kinderwagen op de roltrappen. Gebruik de roltrappen zoals het hoort, ga dus niet in tegengestelde richting. Ga ook niet zitten op de leuning of op de treden en probeer zeker niet de bewegende leuning af te remmen.
 • Ga niet achter de veiligheidsbarrières; ga niet zitten op de balustrades en relingen, houd je er ook niet aan vast en zet geen kinderen op de rand ervan.
 • Hang niet over het water en houd ook geen kinderen boven het wateroppervlak.
 • Volg de instructies en verbodsbepalingen op de borden die langs het bezoekersparcours staan.
 • Meld elk ongeval of abnormale gebeurtenis aan een veiligheidsagent. Wend je ook tot hem als er iemand onwel wordt. Bij ziekte of ongeval worden de slachtoffers geholpen door de veiligheidsdienst van het Zeecentrum. Het is verboden de zieke of het slachtoffer te verplaatsen, hem of haar te laten drinken of een geneesmiddel toe te dienen voordat de hulpverleners te plaatse zijn. Als er zich tussen de bezoekers een arts, een verpleegkundige of een EHBO’er bevindt en in die hoedanigheid tussenkomt, blijft deze persoon bij het slachtoffer tot de evacuatie ervan; er wordt aan deze persoon gevraagd om naam en adres achter te laten bij de aanwezige bewakingsagent.
 • De toegangswegen voor de brandweer, de brandkranen en in het algemeen de voorzieningen die bijdragen tot de veiligheid van het terrein, de gebouwen en het publiek mogen om geen enkele reden worden geblokkeerd.
 • Bij het uitbreken van een brand moet de rust worden bewaard. Iedereen wordt geacht om het personeel een handje toe te steken als dit nodig is, in overeenkomst met artikel R642-1 van het Franse wetboek van strafrecht.
 • Alle personen, alle (hand)tassen en rugzakken en alle pakketjes en andere elementen mogen aan een veiligheidscontrole worden onderworpen bij de ingang van het Zeecentrum, maar ook binnen, afhankelijk van de omstandigheden of op vraag van de overheid.
 • Wij hebben het recht om de bezoekers te verbieden tassen, pakketten of andere elementen mee naar binnen te brengen in het Zeecentrum. Deze twee clausules kunnen worden opgenomen in het hierna volgende artikel.

Article 2 : Verboden voorwerpen

 • Uitrusting op wielen, zoals skateboards, fietsen, schaatsen of schoenen met geïntegreerde wieltjes.
 • Kinderwagens die groter zijn dan: 92 cm x 132 cm (36 inch x 52 inch). Bij het onthaal in de hal worden draagzakken (voor op de buik en op de rug) uitgeleend; er moet een identiteitsbewijs als waarborg worden afgegeven. Er kunnen ook buggy’s met aangepaste afmetingen worden gehuurd, voor zover beschikbaar.
 • Elke soort bagagewagen of karretje.
 • Koffers, koelboxen en rugzakken, met of zonder wielen, die groter zijn dan: 61 cm lang x 38 cm breed x 46 cm hoog (24 inch x 15 inch x 18 inch).
 • Alcoholische dranken en alle mogelijke illegale stoffen.
 • Wapens van welke aard ook, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen (zelfs als deze nep of onschadelijk zijn) en ook alle andere gevaarlijke voorwerpen of producten.

Article 3 : Dieren

Huisdieren en andere soorten dieren zijn niet toegelaten, behalve erkende hulpdieren (bv. honden). De hulpdieren moeten op elk moment onder toezicht staan van hun eigenaar, ze moeten aan de lijn lopen of een tuig dragen.

Article 4 : Gebruik van fototoestellen en camera’s.

 • Gebruik geen flitslampen.
 • Voor professionele foto’s, het draaien van een film, het opnemen van radio- of televisie-uitzendingen is er voorafgaand speciale toestemming nodig van de verantwoordelijke van de communicatiedienst en/of van de directeur.
 • Gebruik geen selfiesticks (verlengstok waarop een fototoestel of een gsm wordt gemonteerd).

Article 5 : Respect voor de dieren en de infrastructuur

Er wordt aan de bezoekers gevraagd om:

 • niet te kloppen op het glas van de aquariums en de omheiningen, om geen voorwerpen of producten te gebruiken die schade zouden kunnen berokkenen (sleutels, juwelen, parfum enz.);
 • geen projectielen te gooien tegen het glas van de aquariums en er ook geen warmtebron tegen te houden (vlam van een aansteker, lamp met een warme bron), om niets te gooien of te laten vallen in de aquariums en de omheinde ruimten (papier, afval, geld enz.) en als dit toch gebeurt om onmiddellijk het onthaalpersoneel te waarschuwen;
 • niet te schreeuwen of geluid te maken dat de dieren kan doen schrikken;
 • de dieren niet te verblinden met flitslampen, laserpennen en andere lichtbronnen zoals zaklantaarns of gsm’s;
 • de dieren die mogen worden aangeraakt niet te mishandelen of ruw aan te pakken en ze ook niet uit het water te halen, om dieren die proberen weg te raken niet tegen te houden of hun vluchtweg te blokkeren;
 • de dieren geen eten te geven, om zich niet te begeven achter de hekken of in de omheinde ruimten van de dieren en om de zeeleeuwen niet aan te raken (kunnen bijten);
 • geen andere lichaamsdelen dan de handen in de aquariums te steken die hiervoor bedoeld zijn.

 

Article 6 : Hygiëne

 • Eet en drink alleen in de zones die hiervoor bestemd zijn (restaurants, picknickplaatsen, bars).
 • Laat geen etens- of verpakkingsresten achter. Er staat een groot aantal bakken voor gescheiden inzameling van afval en vuilnis. Gooi kauwgom niet zomaar weg of plak hem nergens tegen.

Article 7 : Persoonlijke bezittingen

De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen, zoals kleding, (hand)tassen, brillen, fototoestellen enz. en kunnen bij verlies of beschadiging hiervoor geen klacht indienen tegen Nausicaá.

Article 8 : Bepalingen in verband met groepen

 • Voor meer comfort tijdens het bezoek en om de groepen beter te kunnen verdelen over de hele dag moet er vanaf 20 personen, inclusief verantwoordelijke of gids, vooraf gereserveerd worden. Groepen die zich rechtstreeks aanmelden kunnen niet genieten van commerciële schikkingen zoals de tarieven voor touroperatoren of uitgesteld betalen (debet klant).
 • Groepen krijgen toegang tot het Zeecentrum op vertoon van een toegangsbewijs voor elk lid van de groep bij de toegangscontrole. Bij aankomst moet alleen de verantwoordelijke van de groep zich naar de groepskassa begeven en de vooraf verstuurde reservatiebevestiging voorleggen. Hij moet de betaling kunnen uitvoeren en als hij met een cheque betaalt, moet hij een identiteitsbewijs bij zich hebben. Hij moet het werkelijke aantal leden van de groep weten. Tickets die te veel zijn aangekocht, worden niet terugbetaald. Er wordt hem gezegd wanneer zijn groep binnen mag.
 • Groepsbezoeken zonder gids gebeuren onder leiding van de groepsverantwoordelijke die erop toeziet dat alle bepalingen van dit reglement worden nageleefd en die borg staat voor het goede gedrag van de groep.
 • Groepen mogen in geen enkel geval de andere bezoekers hinderen. De groepsleden blijven zo dicht mogelijk bij de verantwoordelijke.
 • Schoolbezoeken gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht(en) en/of de begeleider(s); zij zorgen ervoor dat hun leerlingen zich behoorlijk gedragen.

Article 9 : Bezoek achter de schermen

 • Een bezoek achter de schermen van Nausicaá is mogelijk in groepen van max. 20 personen  met een minimumleeftijd van 8 jaar, na reservering.
 • Dit bezoek wordt in goede banen geleid door een verzorger van de dienst Animatie en hiervoor geldt een speciaal reglement dat aan het begin van het bezoek wordt meegedeeld.

Article 10 : Wi-Fi

NAUSICAÁ biedt gratis wifi-toegang. In overeenkomt met de Franse wet nr. 2006-6 van 23 januari 2006 houdt NAUSICAÁ de verbindingsgegevens gedurende 12 maanden bij (decreet 2006-358). Het surfen op internet wordt gefilterd door software die de toegang tot bepaalde sites blokkeert (porno, geldspelen, geweld, rassendiscriminatie, phishing, hacken enz.).

NAUSICAÁ wijst elke verantwoordelijkheid af voor via internet toegankelijke diensten die niet gefilterd zouden zijn en heeft geen enkele verplichting ten opzichte van de kwaliteiten van het netwerk (technische prestaties; tijd nodig om te antwoorden, om websites te raadplegen, om op te zoeken of om informatie door te sturen; storingen van de verbinding tijdens het gebruik …).

De gebruiker verbindt zich er ook toe om de wifi- en internetdiensten aan te wenden:

 • conform de wetten inzake bescherming van minderjarigen (artikel 227-23 en 227-24 van het Franse wetboek van strafrecht);
 • conform de wetten inzake auteursrechten en de daaraan verbonden rechten (Frans wetboek intellectuele eigendom);
 • conform de wetten inzake informatica, computerbestanden en vrijheden (artikel 323-1 tot 7 van het Franse wetboek van strafrecht);
 • conform de regels inzake privacy en in het bijzonder de bescherming van de goede naam van anderen.

 

Meer informatie

ONTDEK NAUSICAÁ